Algemene voorwaarden

 

 

 Algemene Voorwaarden van Studio PG, gevestigd te Weesp, Pampuslaan 141

Inschrijving K.v.K. onder nummer 57624305

1. DEFINITIES

1.1 Gebruiker algemene voorwaarden: Studio PG 

 

1.2 Opdrachtgever: iedere (rechts)-persoon die aan Studio PG een opdracht tot het verrichten van werkzaamheden heeft gegeven en behalve deze diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n) en rechtverkrijgende(n). 

 

1.3 Werkzaamheden: alle werkzaamheden waartoe opdracht is gegeven of die door Studio PG uit anderen hoofde worden verricht, dit alles in de ruimste zin van het woord en in ieder geval omvattende de werkzaamheden zoals vermeld in de offerte c.q. alle werkzaamheden die aan de gegeven opdracht dienstig kunnen zijn. Onder deze werkzaamheden wordt ondermeer maar niet uitsluitend verstaan, het in opdracht fabriceren, leveren, transporteren, plaatsen en verwijderen van stands, meubels, signing, presentatiemiddelen, lenen c.q. verhuren van materieel, dit alles in de ruimste zin van het woord, voor zowel bedrijven, particulieren en instellingen. 

1.4 Opdrachten: opdrachten kunnen zowel mondeling als schriftelijk worden verstrekt. 

1.5 Bescheiden: alle door opdrachtgever aan Studio PG ter beschikking gestelde en/of alle in het kader van de uitvoering van de opdracht door studio PG goederen waaronder ondermeer stukken en gegevensdragers. 

2. ALGEMEEN

2.1 Met het deponeren van deze Algemene Voorwaarden bij de Kamer van Koophandel zijn alle voorgaande voorwaarden van Studio PG vervallen. 

2.2 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten gesloten, schriftelijk en mondeling, tussen Studio PG en opdrachtgever. De onderhavige voorwaarden zijn eveneens van toepassing op alle overeenkomsten van Studio PG, voor de uitvoering waarvan derden dienen te worden betrokken. Alle opdrachten worden slechts onder de navolgende voorwaarden uitgevoerd, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen en deze zaak door Studio PG schriftelijk of mondeling is bevestigd. 

2.3 Afspraken met personeel van Studio PG binden Studio PG niet, tenzij schriftelijk door haar bevestigd. 

2.4 De opdrachtgever erkent toepasselijkheid van deze Algemene Voorwaarden door het enkele feit van het geven van een opdracht aan Studio PG, van welke aard ook, tenzij deze voorwaarden uitdrukkelijk schriftelijk door de opdrachtgever zijn verworpen. Een enkele verwijzing door de opdrachtgever naar de eigen voorwaarden of een standaardclausule op het briefpapier of in de eigen voorwaarden van opdrachtgever met als inhoud de exclusieve werking van deze eigen voorwaarden is hiervoor niet voldoende. 

2.5 Indien ten aanzien van bepaalde, bij deze voorwaarden geregelde onderwerpen, afwijkende bedingen zijn overeengekomen, blijven de onderhavige Algemene Voorwaarden voor het overige op die overeenkomst van kracht. Overeengekomen afwijkingen gelden nimmer voor meer dan één opdracht, tenzij telkenmale schriftelijk bevestigt. 

2.6 Onder opdrachtgever wordt verstaan een ieder die aan Studio PG een opdracht tot levering van diensten of anderszins wenst te verstrekken of verstrekt, goederen van haar wenst te kopen of koopt, goederen van haar wenst te huren of huurt, dan wel enige overeenkomst van andere aard met haar wenst te sluiten of sluit. 

3. OFFERTES

3.1 Alle aanbiedingen zijn tenzij uitdrukkelijk anders overeengekomen, vrijblijvend. Studio PG is eerst gebonden nadat zij de opdracht schriftelijk of mondeling heeft bevestigd. 

3.2 Bij samengestelde prijsopgaven bestaat geen verplichting tot levering van een gedeelte tegen een overeenkomstig gedeelte van de voor het geheel opgegeven prijs. 

3.3 Indien een aanvraag op basis van nacalculatie wordt geoffreerd, dienen de geoffreerde prijzen slechts als richtprijs, de daadwerkelijk door Studio PG gewerkte uren, als mede de daadwerkelijk door Studio PG gemaakte kosten zullen worden doorberekend. 

3.4 Indien een opdracht uitblijft, behoudt Studio PG zich het recht voor het gemaakte ontwerp c.q. de teken-, ontwerp- en calculatiekosten of een gedeelte daarvan in rekening te brengen. 

3.5 Alle door Studio PG opgegeven prijzen zijn exclusief BTW, tenzij in de offerte uitdrukkelijk anders is aangegeven. 

3.6 Wijzigingen van opgegeven prijzen worden zonder voorafgaande kennisgeving uitdrukkelijk voorbehouden. Zo zal Studio PG gerechtigd zijn om opgetreden verhoging van lonen, sociale werkgeverslasten, als mede verhogingen van andere tarieven, welke voor Studio PG kostenverhogend zijn, aan de opdrachtgever door te berekenen. 

3.7 Indien de uitvoering van een opdracht, waarvoor offerte is gevraagd, niet aan Studio PG wordt opgedragen, is opdrachtgever verplicht de offerte, compleet met alle daarbij behorende stukken binnen acht dagen franco aan Studio PG terug te zenden, bij gebreke waarvan Studio PG het recht heeft de gemaakte kosten volledig door te berekenen. 

3.8 Indien de prijs in een offerte voor een stand gebaseerd is op plaatsing voor meerdere keren zal Studio PG, wanneer opdrachtgever deze afspraak niet binnen afgesproken periode nakomt, gerechtigd zijn 25% per project door te berekenen. 

4. OPDRACHTEN

4.1 Een opdracht bindt opdrachtgever. Studio PG is pas gebonden aan een opdracht door schriftelijke of mondelinge toezegging van de opdracht. Indien de opdrachtgever niet binnen acht dagen na schriftelijke of mondelinge toezegging van de mondelinge of schriftelijke opdracht zijn bezwaren aan Studio PG kenbaar heeft gemaakt, wordt de schriftelijke of mondelinge opdracht geacht de overeenkomst juist en volledig weer te geven. 

4.2 De door opdrachtgever, na het verstrekken van een opdracht, alsnog verlangde wijzigingen in de uitvoering daarvan, moeten door de opdrachtgever tijdig en schriftelijk aan Studio PG ter kennis zijn gebracht. Worden ze mondeling of per telefoon opgegeven, dan is het risico van de 

tenuitvoerlegging van de wijziging voor rekening van de opdrachtgever, tenzij deze wijzigingen schriftelijk door Studio PG zijn bevestigd. 

4.3 De opdrachtgever zal zorg dragen dat Studio PG tijdig kan beschikken: 

- over alle relevante informatie betreffende beurslocatie 

- op- en afbouwtijden 

- op- en afbouwpassen 

- benodigde en al opgemaakte bestanden t.b.v. signing 

- kleurnummers t.b.v. de te gebruiken kleuren 

 

4.4 Indien de opdrachtgever de gegeven opdracht geheel of gedeeltelijk annuleert, is hij gebonden aan Studio PG alle met het oog op de uitvoering van deze opdracht gemaakte kosten te vergoeden. 

4.5 Wijzigingen in de oorspronkelijke opdracht, van welke aard ook, schriftelijk of mondeling door of namens de opdrachtgever aangebracht, die hogere kosten veroorzaken dan waarop bij prijsopgave en/of opdrachtbevestiging kon worden gerekend, worden opdrachtgever extra in rekening gebracht. 

4.6 Wijzigingen en/of annuleringen van gegeven opdrachten binden Studio PG pas na schriftelijke acceptatie. 

4.7 Schriftelijke opdrachten van de opdrachtgever dienen vergezeld te gaan van een duidelijke omschrijving van de te verrichten werkzaamheden. 

4.8 Studio PG behoudt zich het recht voor meer werkzaamheden dan vermeld in de schriftelijke opdracht of in de opdrachtbevestiging uit te voeren en aan opdrachtgever in rekening te brengen, indien deze werkzaamheden in het belang zijn van de opdrachtgever en/of voor de goede uitvoering van de opdracht. Opdrachtgever wordt zo spoedig mogelijk op de hoogte gesteld van de uitvoering van deze aanvullende werkzaamheden. 

4.9 Alle andere opdrachten dan die gegeven voor onbepaalde tijd eindigen met hun volbrenging of op het door partijen bepaalde tijdstip. 

4.10 Bij opzegging van een opdracht voor onbepaalde tijd dient ieder der partijen een opzeggingstermijn in acht te nemen van ten minste drie maanden door middel van een aangetekend schrijven. 

4.11 Indien en voor zover een goede uitvoering van de overeenkomst dit vereist, heeft Studio PG het recht bepaalde werkzaamheden te laten verrichten door derden. 

4.12 Het is opdrachtgever niet toegestaan noch gedurende de uitvoering van de opdracht, noch gedurende een periode van achttien maanden na afloop van de opdracht, op enigerlei wijze een arbeidsovereenkomst aan te gaan met door of namens Studio PG bij opdrachtgever te werkgestelde(n) of met door of namens Studio PG bij de opdracht voor opdrachtgever betrokken personeel en/of derden, zulks op straffe van een niet voor matiging vatbare boete van 2000,00 Euro voor elke overtreding per week dat de overtreding voortduurt. 

4.13 Indien tijdens de looptijd van de opdracht wijzigingen plaatsvinden in bijvoorbeeld loon en/of ander kosten, tengevolge van wijzigingen in de betrokken CAO, dan wel als gevolg van wetten, besluiten en/of beschikkingen van overheidswege, of indien wijzingen plaatsvinden in de kosten van gebruikte hulpstoffen, materialen en dergelijke zal een prijsaanpassing plaatsvinden, in beginsel overeenkomstig de door het ministerie van economische zaken bij schriftelijke beschikking toegestane maximale prijswijziging. Bij het ontbreken van een hierboven bedoelde prijsbeschikking zal een wijziging plaatsvinden conform de representatieve rapportage van de overkoepelende bedrijfsorganisatie. 

5. LEVERING EN UITVOERING VAN DE OPDRACHT

5.1 In het geval van levering van gegevens door de opdrachtgever is Studio PG, behoudens ingeval van door de opdrachtgever te bewijzen schuld of opzet aan de zijde van Studio PG, niet aansprakelijk voor het niet compleet zijn van de aangeleverde gegevens. 

5.2 Elke gedeeltelijke levering, waaronder mede wordt verstaan de levering van onderdelen van een samengestelde opdracht, kan worden gefactureerd, in welk geval die deellevering wordt beschouwd als een op zich staande transactie: in een dergelijk geval moet betaling plaatsvinden overeenkomstig het bepaalde in artikel 10. 

5.3 Oponthoud of vertraging is niet voor rekening van Studio PG, tenzij door haar schuld veroorzaakt, een en ander onverminderd het gestelde in artikel 5.1 

5.4 Uitvoering van een opdracht geschiedt binnen de gangbare, daarvoor ingeplande tijd. Indien een opdracht moet worden bespoedigd kunnen overwerk en/of andere eventueel extra gemaakte kosten in rekening worden gebracht. De opdrachtgever geeft Studio PG enige speling ten aanzien van de uitvoeringstermijn. De termijn geldt slechts als onherroepelijk en fataal indien de opdrachtgever Studio PG bij het geven van de opdracht schriftelijk over de gevolgen van een vertraging heeft ingelicht en deze zaak door Studio PG schriftelijk is bevestigd. 

5.5 Indien de opdrachtgever enige voor hem uit een overeenkomst met Studio PG voortvloeiende verplichting niet stipt nakomt of indien tijdens de uitvoering van een opdracht of na afloop daarvan 

mocht blijken dat opdrachtgever onjuiste gegevens heeft verstrekt of heeft achtergehouden, heeft Studio PG het recht de nakoming van alle verplichtingen jegens de opdrachtgever op te schorten en zelfs alle overeenkomsten met de opdrachtgever geheel of gedeeltelijk als ontbonden te beschouwen, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling en/of rechterlijke tussenkomst benodigd is, met behoud van haar recht op schadevergoeding. Het geen door opdrachtgever aan Studio PG verschuldigd is, wordt direct opeisbaar. 

5.6 Studio PG is gerechtigd zonder bericht aan of overleg met de opdrachtgever de opdracht of onderdelen daarvan uit te besteden aan of te laten verrichten door derden, indien zulks naar de mening van Studio PG een goede of efficiënte uitvoering van de opdracht bevordert. 

5.7 Studio PG verplicht zich de haar opgedragen werkzaamheden naar beste weten en kunnen uit te voeren, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor het niet verwezenlijken van het door de opdrachtgever beoogde doel. 

5.8 Indien tijdens de uitvoering van een door Studio PG aangenomen opdracht blijkt, dat tengevolge van aan Studio PG onbekende omstandigheden of door overmacht de opdracht niet uitvoerbaar is, heeft Studio PG het recht te vorderen, dat de opdracht zodanig wordt gewijzigd, dat de uitvoering hiervan mogelijk wordt. De ten gevolge van een dergelijke wijziging meer of minder gemaakte kosten zullen tussen partijen worden verrekend, terwijl de opdrachtgever gehouden is de door Studio PG reeds verrichte, maar van uiteindelijk van onnut gebleken werkzaamheden te vergoeden. 

5.9 Indien opdrachtgever materialen of gereedschappen van Studio PG, nodig voor de uitvoering van de opdracht, onder haar hoede heeft, is opdrachtgever verantwoordelijk voor deze materialen en gereedschappen. Bij vermissing of beschadiging heeft Studio PG het recht dit aan opdrachtgever in rekening te brengen. 

5.10 Een project wordt geacht te zijn opgeleverd indien een en ander naar mening van Studio PG is uitgevoerd conform de opdracht en/of het door studio PG geleverd project door opdrachtgever in gebruik is genomen. 

6. OVERSCHRIJDING LEVERINGSTERMIJN

6.1 Indien de voortgang in de uitvoering van het werk door toedoen van de opdrachtgever of door overmacht aan zijn zijde wordt vertraagd, is opdrachtgever verplicht Studio PG over het reeds voldane gedeelte van de opdracht naar evenredigheid te betalen, alsmede voor de gehele opdracht reeds gemaakte kosten aan Studio PG te voldoen. 

6.2 De met Studio PG overeengekomen termijnen zijn door de opdrachtgever nimmer als fatale termijnen aan te merken, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen. 

6.3 Storingen in het bedrijf tengevolge van overmacht (onder overmacht wordt onder meer verstaan: ziekte en/of arbeidsongeschiktheid, oorlog, mobilisatie, onlusten, overstromingen, weersinvloeden, bijv. storm- en vorst, terroristische aanslagen, gesloten scheepvaart en andere stremmingen in het vervoer, stagnatie in, respectievelijk beperking of stopzetting van de leveringen door openbare nutsbedrijven, brand, machinebreuk en andere ongevallen, stakingen, uitsluitingen, optreden van werknemersorganisaties, waardoor produceren onmogelijk wordt, maatregelen van overheidswege, niet-levering van noodzakelijke materialen en halffabricaten aan Studio PG door derden en andere onvoorziene omstandigheden, ook in het land van herkomst der materialen en/of halffabricaten, welke de normale bedrijfsgang storen en de uitvoering van een opdracht vertragen of redelijkerwijs onmogelijk maken) ontslaan Studio PG van de overeengekomen termijn of van de uitvoeringsplicht, zonder dat de opdrachtgever uit dien hoofde enig recht of vergoeding van kosten, schaden of interesten kan doen gelden. 

6.4 Ingeval van overmacht zal Studio PG daarvan onverwijld mededeling doen aan de opdrachtgever. Opdrachtgever heeft na ontvangst van de mededeling gedurende acht dagen het recht de opdracht schriftelijk te annuleren, echter met de verplichting Studio PG het reeds uitgevoerde deel van de opdracht te vergoeden. 

7. KLACHTEN EN GARANTIES

7.1 Klachten zijn slechts schriftelijk en binnen acht dagen na uitvoering van de opdracht mogelijk. Studio PG is niet aansprakelijk voor druk-, schrijf- en/of telfouten en/of onduidelijkheden in offertes, opdrachtbevestigingen en/of prospectussen, noch voor de gevolgen daarvan. Bij verschil van uitleg van offertes, opdrachtbevestigingen of prospectussen geldt de uitleg van Studio PG als bindend. 

7.2 Gebreken aan een deel van het geleverde geven niet het recht tot afkeuring van de gehele geleverde prestatie. 

7.3 Studio PG aanvaardt generlei verantwoordelijkheid voor gebreken, veroorzaakt door of ontstaan aan het geleverde door schuld of toedoen van opdrachtgever of derden, ofwel door van buiten komende oorzaken (zie 6.3). 

7.4 Meer verplichtingen dan voortvloeiende uit dit hoofdstuk heeft Studio PG niet, met name zal Studio PG in geen geval aansprakelijk zijn voor directe of indirecte bedrijfsschade of andere vervolgschade, die mocht ontstaan door niet juiste, of niet tijdige uitvoering van de opdracht. 

7.5 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden of leveranties schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die of andere werkzaamheden/leveranties niet op. 

7.6 Gebreken aan kleine hoeveelheid van geleverde goederen geven niet het recht tot afkeuring van de gehele partij. Als kleine hoeveelheid wordt maximaal 5% van de totale hoeveelheid beschouwd. 

7.8 Opdrachtgever zal nimmer uit hoofde van klachten of gebreken ontbinding van een overeenkomst kunnen vorderen. 

7.9 Garanties gelden uitdrukkelijk voor zover schriftelijk overeengekomen. 

8. AANSPRAKELIJKHEID

8.1 Studio PG draagt generlei aansprakelijkheid voor enige schade, hoe ook genaamd en door welke oorzaak ook ontstaan, anders dan tengevolge van opzet of grove schuld door opdrachtgever te bewijzen en dan nog slechts tot een maximum van het bedrag van de door Studio PG reeds uitgevoerde werkzaamheden. 

8.2 Studio PG aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en kosten voor schade aan materialen en middelen van de opdrachtgever die tijdens opbouw, beursdagen en afbouw op het beursterrein aanwezig zijn. 

8.3 Studio PG zal nimmer aansprakelijk gesteld kunnen worden indien werkzaamheden, zoals door opdrachtgever gewenst wordt uit te voeren, na melding door Studio PG onmogelijk worden geacht. 

8.4 Opdrachtgever is gehouden Studio PG schadeloos te stellen voor en te vrijwaren van alle vorderingen tot schadevergoeding welke derden tegen Studio PG instellen ter zake van schade ontstaan door of met de door Studio PG geleverde diensten. 

8.5 Indien een opdrachtgever tot uitvoering voor rekening van twee of meer natuurlijke of rechtspersonen optreedt, zijn deze personen ieder voor zich hoofdelijk aansprakelijk voor de nakoming van de uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen. 

8.6 Studio PG behoudt zich het recht voor om communicatie met opdrachtgever en derden mede te mogen voeren door gebruikmaking van communicatiemiddelen als bijvoorbeeld Internet, E-mail en GSM; voor inbreuk daarop door derden kan Studio PG niet instaan. Voor eventueel als gevolg van een dergelijke inbreuk op de communicatie door opdrachtgever geleden of te lijden schade is Studio PG niet aansprakelijk. 

8.7 Adviezen worden door Studio PG naar beste weten en te goeder trouw verstrekt, doch zij aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor verlies of schade, direct of indirect voortvloeiende uit de inhoud van de door haar gegeven adviezen. 

8.8 Evenmin aanvaardt Studio PG enige aansprakelijkheid voor fouten of onvolkomenheden ten gevolge van het aanleveren door opdrachtgever van niet correcte gegevens, alsmede ten gevolge van het niet verwerken van gegevens welke niet uitdrukkelijk aan Studio PG zijn medegedeeld of ter hand gesteld. 

8.9 In geen geval zal Studio PG verantwoordelijk zijn voor directe of indirecte schade, ontstaan anders dan tengevolge van opzet of grove schuld, door opdrachtgever te bewijzen. 

8.10 Studio PG is niet aansprakelijk voor gevolgschade, zoals schade bestaande uit gederfde winst of verminderde opbrengst van opdrachtgever of cliënt van opdrachtgever. 

9. EIGENDOMSVOORBEHOUD/COPYRIGHT

9.1 Het eigendom van de te leveren goederen gaat niet tegenstaande de feitelijke aflevering eerst op opdrachtgever over, indien deze alle navolgende verplichtingen uit alle met Studio PG gesloten overeenkomsten is nagekomen: 

- De tegenprestatie(s) met betrekking tot geleverde goederen zelf; 

- de tegenprestatie(s) met betrekking tot krachtens de overeenkomst(en) door Studio PG verrichte of te verrichten diensten: 

- Eventuele vorderingen wegens niet nakoming door opdrachtgever van (een)overeenkomst(en). 

 

9.2 Ter zake van de sub 1 van dit hoofdstuk bedoelde goederen behoudt Studio PG voor zoveel als mogelijk is tevens het (mede)eigendomsrecht tot zekerheid van al haar openstaande vorderingen jegens opdrachtgever, indien goederen zijn verwerkt dan wel anderszins door enig handelen van opdrachtgever bij gebreke van deze betaling aan de eigendom van Studio PG zouden worden onttrokken. 

9.3 Opdrachtgever wordt tot wederopzegging gemachtigd de geleverde goederen in het kader van zijn normale bedrijfsuitoefening aan derden te verkopen en te leveren, met dien verstande, dat hij op eerste verzoek van Studio PG de uit deze verkopen jegens zijn afnemers verkregen vorderingen aan Studio PG zal cederen. Opdrachtgever verleent Studio PG reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de beseffende vordering(en) over te gaan. 

9.4 Op de goederen mogen door opdrachtgever geen pandrechten, van wat voor aard dan ook, worden gevestigd, terwijl de opdrachtgever evenmin de goederen mag doen strekken tot zekerheid van een vordering van derde. 

9.5 Studio PG is te allen tijde gerechtigd de geleverde goederen bij opdrachtgever of dien houders weg te (doen) halen, indien opdrachtgever zijn verplichtingen jegens Studio PG niet nakomt. Opdrachtgever dient hiertoe zijn medewerking te verlenen op straffe van een boete van € 500,00 voor elke dag dat hij in gebreke blijft. 

9.6 Het is Studio PG toegestaan foto’s te maken van de opdrachten al dan niet verstrekt door derden en deze foto’s te gebruiken voor promotionele doeleinden. 

9.7 Studio PG behoudt het auteursrecht van de door haar ontworpen c.q. tot stand gebrachte ontwerpen, schetsen en calculaties, ook wanneer opdrachtgever hierop een opdracht geeft. 

9.8 Opdrachtgever verplicht zich de geleverde ontwerpen, documentatie, tekeningen, schetsen en calculaties slechts aan te wenden voor eigen gebruik en deze niet, op welke wijze dan ook, hetzij tegen vergoeding, hetzij om niet, aan derden ter beschikking te stellen, noch op welke andere manier dan ook handelen of nalaten te handelen, zodat derde hierover kunnen beschikken. 

9.9 Ontwerpen, modellen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc. afkomstig van Studio PG of getoond op de website van Studio PG worden en blijven zowel voor en/of tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Studio PG, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, 

openbaringen of overdrachten van gegevens daaronder begrepen .is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Studio PG voorbehouden. 

9.10 Alle rechten van industriële of intellectuele aard zoals o.a. auteursrecht en copyright, met betrekking tot de van Studio PG afkomstige of door studio PG gebruikte ontwerpen, tekeningen, werkwijze, adviezen, etc., worden en blijven zowel tijdens de uitvoering van de opdracht als daarna uitdrukkelijk en uitsluitend onvervreemdbaar eigendom van Studio PG, een en ander ongeacht het aandeel in de totstandkoming van de ontwerpen, tekeningen, werkwijzen, adviezen, etc., van de opdrachtgever zelf of van ingeschakelde derde. De uitoefening van deze rechten, openbaringen of overdracht van gegevens daaronder begrepen, is zowel tijdens als na de uitvoering van de opdracht uitdrukkelijk en uitsluitend aan Studio PG voorbehouden. 

10. BETALINGEN

10.1 Indien de uitvoering van een opdracht zich uitstrekt over een periode langer dan een maand of indien het met de opdracht gemoeide bedrag naar de mening van Studio PG daarvoor in aanmerking komt, kan zij betaling c.q. vooruitbetaling, c.q. betaling in termijnen vorderen. Studio PG is gerechtigd, ongeacht de overeengekomen betalingsconditie, vooraf voldoende zekerheid voor betaling te verlangen of deze tijdens de uitvoering van een opdracht te verlangen. 

10.2 Alle betalingen dienen te geschieden binnen veertien dagen na factuurdatum, of middels een automatische incasso, netto zonder enige aftrek in Euromunt, tenzij anders is overeengekomen. 

10.3 Indien in een langere kredietgeving dan veertien dagen na factuurdatum wordt toegestemd of indien deze ten onrechte wordt genomen, is opdrachtgever rente over het factuurbedrag verschuldigd van 1% per maand of gedeelte van een maand. Indien en voor zover de verschuldigde wettelijke rente hoger of lager is dan het hiervoor genoemde percentage, wordt de wettelijke rente berekend. 

10.4 Alle kosten zowel gerechtelijke als buitengerechtelijke, welke Studio PG moet maken ter effectuering van haar rechten, zijn voor rekening van opdrachtgever. Deze kosten belopen tenminste 15% van het betrokken bedrag met een minimum van € 125,00. 

10.5 Indien opdrachtgever de opdracht in onderaanneming door Studio PG laat uitvoeren, zal opdrachtgever op eerste verzoek van Studio PG zijn uit deze transactie verkregen vordering(en) op derden aan Studio PG cederen (overdragen). Opdrachtgever verleent Studio PG reeds nu voor alsdan onherroepelijk volmacht om tot inning van de betreffende vordering(en) over te gaan. 

10.6 Ongeacht hetgeen met betrekking tot de betalingstermijn in lid 2 van dit artikel is bepaald, heeft Studio PG het recht contante betaling te verlangen, dan wel te verlangen dat de opdrachtgever zekerheid stelt voor de betaling, of een door Studio PG te bepalen gedeelte van de overeengekomen prijs vooruit voldoet. 

10.7 Een klacht ten aanzien van bepaalde werkzaamheden schort de betalingsverplichting van de opdrachtgever ten aanzien van die werkzaamheden of andere werkzaamheden niet op. 

10.8 Termijnbetaling: de opstelling van de termijnfactuur vindt plaats op basis van mondelinge of schriftelijke afspraak. Indien termijnbetalingen tussen partijen is overeengekomen dient deze telkens en niet later dan dertig dagen waarop Studio PG de desbetreffende termijnfactuur conform de overeenkomst aan de opdrachtgever heeft verstuurd c.q. toegezonden te worden voldaan.. Indien de opdrachtgever met de termijnbetaling in gebreke blijft, is Studio PG gerechtigd het desbetreffende werk stil te leggen tot het moment waarop de verschuldigde betalingstermijn is voldaan, mits hij de opdrachtgever schriftelijk in gebreke heeft gesteld en zeven dagen zijn verlopen na de dag van de ingebrekestelling. Het in de vorige zin bepaalde, laat het recht van Studio PG op vergoeding van kosten en schaden, volgens de punten 10.3 en 10.4 van deze Algemene Voorwaarden. 

11. AANVULLENDE VOORWAARDEN

Studio PG zal zijn personeel belonen conform de geldende CAO bepalingen. Hij zal alle inhoudingen en afdrachten verrichten voor loonbelasting, premie sociale verzekeringswetten, A.O.W. etc. Studio PG vrijwaart de opdrachtgever voor alle aanspraken dien aangaande. 

11.1 Studio PG kan nimmer aansprakelijk gesteld worden voor de kwaliteit van geleverde faciliteiten, middelen of materialen zoals; water, elektriciteit, gas, tuidraden of enig ander door beursorganisaties of derden, ook niet wanneer deze zijn geleverd in opdracht of zijn geregeld door studio PG. 

11.2 Transport van het materieel/materialen geschiedt voor risico van de opdrachtgever/verhuurder voor zover het door de Studio PG wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de opdrachtgever. Het risico van deze materialen gaan op de opdrachtgever over op het moment waarop deze materialen zijn afgeleverd op het bedrijfsterrein van de opdrachtgever, dan wel door de opdrachtgever aangegeven locatie. 

ARTIKEL 12 VERHUUR

ONDERWERP VAN DE OVEREENKOMST. 

12.1 Studio PG verbindt zich tegenover huurder in de individuele huurovereenkomst, waarvan deze voorwaarden deel uitmaken, het nader omschreven object, hierna genoemd het gehuurde, aan huurder in huur af te staan gelijk de huurder zich verbindt het gehuurde in huur te aanvaarden. Studio PG draagt er zorg voor, dat het gehuurde voldoet aan de eventueel van toepassing zijnde wettelijke bepalingen. 

12.2 De huurprijs wordt berekend per project of anders zoals schriftelijk aangegeven. 

12.3 De verhuurder behoudt zich het recht voor eenzijdig de overeengekomen huurprijs te wijzigen. De verhuurder zal huurder hiervan schriftelijk in kennis stellen. Indien huurder niet akkoord gaat met de wijziging zal huurder dit kenbaar moeten maken en wel binnen 48 uur na ontvangst van het bericht omtrent de huurprijswijziging. Indien een tijdige kennisgeving van de zijde van de huurder uitblijft, wordt hij geacht met de huurprijswijziging in te stemmen. 

12.4 Voor rekening van de huurder zijn voorts alle rechten of belastingen die ter zake van of in verband met de huurovereenkomst mochten worden geheven, met inbegrip van, doch niet beperkt tot precariorechten en legeskosten. 

12.5 Benevens de huurprijs zijn voorts voor rekening van de huurder: de kosten van tol, het transport en de plaatsing van het gehuurde, waaronder begrepen de kosten van eventuele benodigde kranen, heftrucks en ander materieel nodig voor bedoeld(e) transport c.q. plaatsing. Voor zover van toepassing geldt ten aanzien van de in dit lid genoemde kosten, het bedoelde in 12.20 t/m 12.23 van deze voorwaarden. 

DUUR VAN DE HUUROVEREENKOMST. 

12.6 De huur vangt aan op de dag waarop het materieel het terrein van de verhuurder verlaat en eindigt op de dag van teruglevering op het terrein van de verhuurder. 

12.7 De minimale huurperiode bedraagt één dag. 

12.8 Onder de huurperiode wordt eveneens begrepen al dan niet branche gebonden vakantie etc., gedurende welke periode de huurder de overeengekomen huurprijs verschuldigd is, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen. 

12.9 Vertragingen die ontstaan tijdens laden, lossen en transport buiten de schuld van de verhuurder alsmede de reparatietijd voor reparatie die het gevolg zijn van nalatigheid van huurder worden eveneens onder de huurperiode begrepen. Kosten die hieruit voortvloeien zijn voor de opdrachtgever. 

AFLEVERING 

12.10 De huurder is verplicht de verhuurder tijdig de nodige aan- en afvoerinstructies te doen toekomen. Ter plaatse van het aanvoeradres moet de huurder voor voldoende losfaciliteiten zorg dragen. In het algemeen zal de huurder al het mogelijke doen om te bereiken dat het materieel onmiddellijk na aankomst in ontvangst kan worden genomen. Indien de huurder zijn verplichtingen als in dit lid 

bedoeld niet tijdig en behoorlijk nakomt en als gevolg daarvan vertraging optreedt, geldt dit als een vertraging in de zin van artikel 12.9. 

12.11 De huurder heeft het recht het materieel voor transport te inspecteren of te laten keuren. Indien de huurder van dit recht geen gebruik maakt, wordt hij geacht het materieel in goede staat van onderhoud en gebruiksgereed te hebben ontvangen. 

12.12 Transport van het materieel/materialen geschiedt voor risico van de opdrachtgever/verhuurder voor zover het door de Studio PG wordt verzorgd. In alle andere gevallen voor risico van de huurder. Het risico van deze materialen gaan op de huurder over op het moment waarop deze materialen zijn afgeleverd op het bedrijfsterrein van de huurder, dan wel door de huurder aangegeven locatie. 

12.13 De huurder is verplicht het gehuurde gedurende de huurperiode in goede staat te houden en te onderhouden. 

12.14 Het is de huurder niet toegestaan wijzigingen op of aan het gehuurde aan te brengen anders dan na voorafgaande schriftelijke toestemming van de verhuurder. De kosten van de na de vermelde toestemming aangebrachte wijziging of aanpassing van het gehuurde zijn voor rekening van de huurder. De huurder kan geen enkele aanspraak doen gelden op vergoeding van bedoelde kosten of de eventuele waardestijging van het gehuurde als gevolg van de wijziging en/of aanpassing. Bij het einde van de huurovereenkomst beslist de verhuurder of hij de door de huurder aangebrachte wijzigingen en/of aanpassingen verwijdert wenst, dan wel op de verwijdering geen prijs stelt. In het eerste geval dient de huurder het gehuurde in de staat terug te brengen waarin het zich bij aanvang van de huur bevond. De daarmee gepaard gaande kosten zijn voor rekening van de huurder. 

12.15 Defecten aan het materieel alsmede schade of verlies dienen onverwijld schriftelijk aan de verhuurder te worden gemeld onder opgaaf van alle bijzonderheden. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder. 

12.16 Herstel van schade mag alleen worden uitgevoerd door Studio PG. Alle hieruit voortvloeiende kosten zijn voor rekening van huurder. 

12.17 Studio PG is bevoegd gedurende de huurtijd de toestand van het gehuurde en de wijze waarop daarvan gebruik wordt gemaakt te controleren. Huurder dient ervoor te zorgen dat verhuurder of diens gemachtigde toegang tot het verhuurde wordt verleend. 

TERUGLEVERING. 

12.18 Huurder is verplicht om na afloop van de huurperiode het gehuurde gereinigd, stickervrij en in goede staat (inclusief de aangeleverde sleutels) in te leveren. 

12.19 Huurder heeft het recht om bij teruglevering en de daaropvolgende inspectie aanwezig te zijn. Eventuele kosten van onder meervermissing, reiniging en herstel, die nodig zijn om het gehuurde terug te brengen in de staat zoals het door de huurder was ontvangen, komen voor rekening van de huurder. 

TRANSPORT. 

12.20 Transport, voor zover van toepassing, van het gehuurde geschiedt door, dan wel in opdracht van de verhuurder, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. 

12.21 Transportkosten zijn geheel voor rekening van de huurder. Tarieven zijn gebaseerd op de reistijd inclusief het laden en lossen van de wagen, tol/mout en transporturen die het materieel aflevert. 

12.22 Eventuele vertraging door schuld van de huurder (wachttijd etc.) zijn voor rekening van de huurder. Deze worden als meerkosten transport doorberekend, tenzij anders overeengekomen. 

12.23 Transportkosten worden altijd van tevoren afgesproken, eventuele kraankosten zijn altijd voor rekening van de huurder tenzij anders overeengekomen. 

EIGENDOM VAN HET GEHUURDE. 

12.24 Het gehuurde blijft ten alle tijden eigendom van de verhuurder. Het is huurder niet toegestaan derden op het gehuurde enig recht te verstrekken. Het is de huurder mitsdien evenmin toegestaan het gehuurde weder te verhuren, onder te verhuren, dan wel alsdan niet tegen betaling aan derden ten gebruiken af te staan. 

12.25 In geval van beslaglegging op het gehuurde daaronder begrepen fiscaal bodembeslag of indien gegronde vrees bestaat dat, dat zal geschieden, dient de huurder dit onverwijld aan de verhuurder te melden. Voorts dient de huurder de beslaglegger onverwijld mede te delen, dat het gehuurde eigendom is van de verhuurder. 

12.26 Het is de huurder verboden over het gehuurde anders te beschikken dan als houder voor de verhuurder en hij dient te allen tijde te voorkomen dat bij derden de verwachting of indruk wordt gewekt dat hij tot verdere beschikking over het gehuurde bevoegd. 

12.27 De huurovereenkomst wordt met onmiddellijke ingang ontbonden, dan wel als beëindigd beschouwd zonder dat enige ingebrekestelling en/of sommatie zal zijn vereist door het zich voordoen van het enkele feit, dat huurder in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling krijgt, onder curatele of bewind wordt geplaatst, zijn/haar schuldenaren een buitengerechtelijk akkoord aanbiedt, bodembeslag wordt gelegd namens de ontvanger der belastingen, dan wel anderszins het beheer over zijn/haar vermogen verliest. 

13. GESCHILLEN

13.1 Een geschil is aanwezig, zodra een partij verklaart dat zulks het geval is. 

13.2 Op alle overeenkomsten en transacties van Studio PG met opdrachtgever is uitsluitend Nederlands Recht van toepassing. 

13.3 Alle geschillen, hoe ook genaamd, zullen worden onderworpen aan het oordeel van de Nederlandse bevoegde rechter, zulks met uitsluiting van alle andere arbitrerende, adviserende en rechtsprekende lichamen. 

14. SLOTBEPALING. 

14.1 In alle gevallen, waarin deze Algemene Voorwaarden niet voorzien, rust de beslissing uitsluitend bij Studio PG.